راهكار RayBPMS شامل زيرساخت جامعي جهت شناسايي، تحليل، طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي مبتني بر فرد و مبتني بر سيستم در يك سازمان است. اين راهكار با مدل سازي، خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در سازمان، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي سازماني را فراهم مي سازد.

در دو دهه اخير رويکرد مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني و مهندسي مجدد سازمان به عنوان شيوه هاي متحول سازي سازمان هاي مشتري مدار مطرح گرديد و به موازات آن زيرساخت هاي فناوري اطلاعات جهت پاسخ گويي به اين نياز مبرم صاحبان کسب و کار به تدريج ايجاد شد.

رویکرد

محورهای اصلی لزوم به کارگيری راهکار RayBPMS در سازمان‌ها عبارتند از:

  • الزامات حرکت از نگرش ساختار سلسله مراتبی به ساختار مسطح سازمانی
  • استقرار نگرش مشتری مداری و خدمت‌دهی به مشتريان در کوتاه‌ترين زمان ممکن با رويكرد فرآيندی
  • لزوم برخورداری سازمان از انعطاف پذيری بالا در پذيرش مؤلفه‌های تغيير درون و برون سازمانی
  • قابليت انطباق‌پذيری فرآيندهای عملياتی با اهداف سازمانی
  • ايجاد ظرفيت يكپارچه‌سازی مجموعه سيستم‌های عملياتی و اطلاعاتی فعال در سازمان

محصولات مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)