ویژگی‌های سیستم

برنامه‌ریزی آموزشی

ویژگی‌های بارز

 • تعریف مهارت‌های مشاغل و تعین نیازهای آموزشی مشاغل با توجه به اهداف سازمانی، رشته‌های تحصیلی، سطوح تحصیلی، بخش شغلی، رشته شغلی
 • برنامه‌ریزی آموزش شاغلین با توجه به نیازهای آموزشی مشاغل، مشخصات شاغل، مشخصات دوره آموزشی و سایر پارامترهای مورد نظر سازمان
 • تبدیل اتوماتیک دوره‌های برنامه‌ریزی شده به درخواست دوره آموزش به صورت گروهی و تجمیع آن با درخواست‌های برنامه‌ریزی نشده
 • طراحی فرم‌های اطلاعاتی شناور به صورت نامحدود برای مدرسان و آموزشگاه‌ها مطابق نیازهای سازمان
 • تعریف دوره‌های جدید جهت برگزاری با امکان طراحی فرم‌های شناور به صورت نامحدود مطابق نیازهای سازمان
 • ثبت نام مکانیزه شاغلین در دوره‌های آموزشی از درخواست‌های آموزشی (برنامه‌ریزی شده و غیر برنامه‌ریزی به فرم مورد نظر سازمان)
 • ثبت نتایج شرکت کنندگان در دوره
 • درج مکانیزه نتایج دوره‌های برگزار شده به شناسنامه آموزشی پرسنل
 • ارزیابی دوره، شرکت‌کنندگان، مدرسین و مرکز آموزش با پارامترهای مورد نظر سازمان توسط ذینفعان
 • تحلیل نتایج ارزیابی به مدل کرک پاتریک و سایر مدل‌های مورد نظر سازمان
 • ثبت نتایج اثر بخشی دوره‌های برگزار شده طبق نظر سازمان
 • تحلیل نتایج اثربخشی به صورت نامحدود و طبق نظر سازمان
برنامه‌ریزی آموزشی

امکانات

 • استفاده از گزارشات آنلاین در تمام فرم‌های سیستم
 • استفاده از دریافت فایل متنی در جداول پایه و ثبت نام متقاضیان دوره آموزشی
 • تعریف دوره‌های آموزشی متفاوت و اطلاعات تکمیلی مانند نوع دوره، گروه دوره و ...
 • مشاهده درخواست‌های آموزشی اقدام نشده به صورت آنلاین
 • تعریف اهداف، منابع علمی و دروس هر دوره آموزشی
 • تعریف ساعت‌های آموزشی عملی و نظری و دوره‌های پیش نیاز برای هر دوره آموزشی
 • ثبت گواهی‌نامه‌ها و سوابق علمی برای هر پرسنل
 • ذخیره مستندات برای گواهی‌نامه‌های دریافتی هر پرسنل
 • ارزیابی آموزشگاه‌ها و مدرسان با پارامترهای متغیر
برنامه‌ریزی آموزشی

مزایا و برتری‌ها

 • نیازسنجی آموزشی برای مشاغل
 • برنامه‌ریزی به روش‌های نامحدود طبق نظر کاربر
 • تغذیه اطلاعات ارزیابی و اثربخشی و تحلیل نتایج آن‌ها
 • طراحی فرم مورد نظر مراحل عملیات با توجه به نیاز سازمان

گزارش‌ها

  • تحلیل نتایج ارزیابی و اثربخشی
  • تهیه نمودار ارزیابی آموزشی با مدل کرک پاتریک
  • مقایسه عملکرد و پیش‌بینی دوره آموزشی
  • آمار عملکرد آموزشی نیروی انسانی
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها